اسناد

تهیه دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ) توسط ستادملی مقابله با پدیده گرد و غبار و با همکاری دستگاه های عضو ستاد

دستورالعمل فني ارزيابي كارايي تثبيت كننده‌هاي خاك (مالچ) با تلاش ستاد ملی مقابله با پدیده گردوغبار و با همکاری اعضای این ستاد تهیه و پس...

آئین نامه اجرایی آمادگی مقابله با پدیده گرد و غبار

دانلود آئین نامه منبع خبر: https://www.doe.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=8fa08b9b-be77-4df9-bdb4-49a76c87ab0e&RND=88864.60361430598

قطعنامه مجمع محیط زیست سازمان ملل متحد در رابطه با طوفان های گرد و غبار

این قطعنامه در واقع یاد آوری قطعنامه ۷۰/۱۹۵ مجمع عمومی سازمان ملل در مورد مبارزه با طوفان شن و گرد و غبار است که در...

پیش نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد مبارزه با طوفانهای گرد و غبار

این قطعنامه تأیید مجدد قطعنامه ۷۰/۱ در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ تحت عنوان ” تبدیل دنیای ما: برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار”، است که یک مجموعه...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری