گزارش

گزارشی از بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی طوفان های گرد و غبار در کویت

طوفان­های گرد و غبار و شن منبع بالقوه‌ی آلودگی در کویت هستند که افق ‌دید تا ۱۰۰۰ متر کاهش می‌دهند و بسته به شرایط باد...

مطالعات برآورد خسارت ناشی از گرد و غبار در بخش حمل ونقل

در این یادداشت به هزینه ­های خسارت ناشی طوفان­ های گرد و غبار در منطقه سیستان، در دو دسته کاهش «دید و تصادفات» و «خسارت...

مطالعات برآورد خسارات وارده به سلامت جامعه در اثر طوفان های گرد و غبار

سلامت جامعه مشاهده شده است که ذرات آئروسل با قطر کوچکتر از ۲.۵ میلی متر، با افزایش عوارض تنفسی و مرگ و میر ارتباط نزدیکی...

مطالعات برآورد خسارات مربوط به بخش مسکونی و مدارس در اثرطوفان گرد و غبار

هزینه های تعطیلی مدرسه ذرات شن و ماسه ناشی از طوفان های گرد و غبار به طرق مختلفی ازجمله مرخصی گرفتن دانش آموزان و معلمان...

مطالعات مربوط به برآورد خسارات ناشی از تعطیلی نیروي کار در اثر طوفان گرد و غبار

براي بررسی آثار اقتصادي تعطیلی نیروي کار در اثر طوفان گرد و غبار در استان‌هاي منتخب، هزینه‌ی فرصت از دست رفته‌ی نیروي کار شاغل در...

مطالعات مربوط به براورد زیان هاي گرد و غبار بر بخش کشاورزي

طوفان گرد و غبار باعث کاهش تولید در بخش کشاورزي می­ شود. بر اساس چهار سناریوي تعریف شده، میزان زیانی که کل بخش کشاورزي و...

رویکردهای تخمین هزینه ی خسارت ناشی از طوفان های گرد و غبار

طوفان گرد و غبار منجر به وارد شدن خسارت­ و آسیب­ های مستقیم و غیرمستقیم می­شود. سنجش آثار مخرب عوامل طبیعی نظیر گرد و غبار...

اخبار

اعضای حقوقی شبکه

اعضای حقیقی شبکه

گزارش

فناوری